Kontakt

Masz pytanie?

Schowek
0
Twój koszyk 0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Polityka prywatności i polityka cookies

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności sklepu FIRE AND GAS, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

 

§2 [DEFINICJE]

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

ADMINISTRATOR / SPÓŁKA - Fire And Gas sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 9, NIP: 542-324-70-41, REGON: 362139967, KRS: 0000773406 Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika. Fire And Gas sp. z o.o. sp.k jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Serwisu określoną w Regulaminie.

REGULAMIN – Regulamin Sklepu Internetowego FGSYSTEMS.PL dostępny pod adresem https://www.fgsystems.pl/regulamin

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

SERWIS - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.fgsystems.pl. Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 16 rok życia.

URZĄDZENIE - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

UŻYTKOWNIK / KLIENT- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną lub podmiot gospodarczy z którym spółka nawiązuje kontakt biznesowy. Użytkownikiem/Klientem nie może być osoba poniżej 16 roku życia.

OSOBA KONTAKTOWA – każda osoba fizyczna, która kontaktuje się z Administratorem/Spółką w celu nawiązania współpracy handlowej, która może stać się Klientem. Osobą kontaktową może być pracownik, przedstawiciel Klienta lub inna osoba wyznaczona do jego reprezentacji. W takiej sytuacji Klient powinien udzielić takiej osobie stosownych upoważnień, o czym należy niezwłocznie poinformować Spółkę.

COOKIES - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.


§3 [OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA]

 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Fire And Gas sp. z o.o. sp.k. wynikające z art. 13 RODO.
 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby powyższe obowiązki wypełnić przy zachowaniu przejrzystej, zrozumiałej, zwięzłej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
 3. W przypadku wszelkich niejasności, osoba, której dane osobowe dotyczą może zwrócić się o uzupełnienie lub wyjaśnienie informacji na adres mailowy iod@fgsystems.pl

 

§4 [ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Osób kontaktowych jest Fire And Gas sp. z o.o. sp.k.
 1. Administrator reprezentujący Fire And Gas sp. z o.o. sp.k. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały dedykowane poniższe dane kontaktowe: adres e-mail: iod@fgsystems.pl oraz adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, Fire And Gas sp. z o.o. sp.k. ul. Elewatorska 9, 15-620 Białystok.
 2. Użytkownik Serwisu może zgłosić realizację uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych również na inne adresy korespondencyjne dostępne na stronie internetowej Serwisu. Mając jednak na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności, rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail wskazanego w pkt. 2 powyżej.

 

§5 [CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

 1. W każdym przypadku cel i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Fire And Gas sp. z o.o. sp.k.
 2. Możliwe cele zbierania i przechowywania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

a)      Realizacja i zawarcie umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych dostępnych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu - dane zbierane są głównie w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności i dostawy  oraz procesu rejestracji i logowania w Serwisie. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).

Zakres przetwarzanych danych osobowych (dane zwykłe): imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numer telefonu, adres e-mail, przypisane do Użytkownika dane o zakupionych towarach i usługach, dane dotyczące preferencji formy dostawy oraz dane płatności dokonywanych za pośrednictwem Serwisu, dane o anulowanych / niedokończonych transakcjach zakupowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych (dane niezbędne do wystawienia faktury): imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres rejestracji firmy, NIP (jeżeli dotyczy), adres e-mail do wysyłki faktury elektronicznej, przypisane do Użytkownika dane o zakupionych towarach i usługach, dane dotyczące preferencji formy dostawy oraz dane płatności dokonywanych za pośrednictwem Serwisu

b)      Weryfikacja drogą elektroniczną (mailową) satysfakcji Użytkownika z jakości usług oferowanych przez Fire And Gas sp. z o.o. sp.k. za pośrednictwem Serwisu, w tym postępowań reklamacyjnych. Podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te niezbędne są do analizy form sprzedaży i sposobów w celu optymalizacji działalności biznesowej Administratora oraz podnoszenia jakości realizowanych usług i poziomu zadowolenia Użytkownika Serwisu.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane z postępowań reklamacyjnych, dane wynikające z przedmiotu umowy, inne dane, uzależnione od celów prowadzonego badania

c)      Postępowanie reklamacyjne wynikające w wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży w sklepie internetowym. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO. Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do wykonania umowy; obowiązki prawne Administratora wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawach konsumenta i prawach o odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej.

Zakres przetwarzanych danych Osoby kupującej oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane osobowe są inne niż Osoby kupującej): imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, powód i dane przedmiotu podlegającego reklamacji, ID (identyfikator sprawy w systemie reklamacyjnym Administratora), dane opisujące proces reklamacyjny, w tym korespondencja z Klientem lub z osobą zgłaszającą reklamację

d)      Obsługa spraw związanych z realizacją praw podmiotów danych Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązki prawne Administratora wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności art. 12- 22 RODO).

Zakres przetwarzanych danych osobowych (dane zwykłe): dane pozwalające na niezaprzeczalne zidentyfikowanie osoby zgłaszającej wniosek, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, inne wyróżniki (np. unikatowy indeks zamówienia, reklamacji), identyfikator sprawy w wewnętrznym systemie Administratora oraz dane opisujące przedmiot wniosku lub skargi, dane opisujące sposób realizacji sprawy, w tym korespondencja z osobą, której te dane dotyczą

e)      Marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratora),

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail

f)       Marketing behawioralny - przetwarzane danych osobowych Użytkowników, w tym danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu behawioralnego (marketingu polegającym na dopasowaniu przekazu reklamowego do indywidualnych preferencji Użytkownika). Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem plików cookies odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i wyłacznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika Serwisu na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies opisaną w §12 niniejszej polityki prywatności.

g)      Inne działania marketingowe, takie jak: prowadzenie programów lojalnościowych, organizacja konkursów lub innych form promocji w Serwisie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) i art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny – przepisy podatkowe).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail

h)      Administrator może również przetwarzać dane osobowe Użytkowników wprowadzone w mediach społecznościowych (LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram) na swoim profilu w tych mediach. Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja Serwisu i oferowanych w nich produktów i usług jak również działalności biznesowej oraz społecznej Fire And Gas sp. z o.o. sp.k., tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych i podmiotów z nim współpracujących (art. 6 ust. 1 lit. f). W zakresie w jakim Administrator ma wpływ na przetwarzanie danych na stronach w mediach społecznościowych LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram Użytkownikowi korzystającemu z profilu przysługują prawa opisane w niniejszej Polityce prywatności.

i)       Ochrona danych użytkowników i zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu (cyberbezpieczeństwo) oraz przeciwdziałanie przestępstwom wynikających z niezgodnego z prawem korzystania z Serwisu (wyłudzeniom towaru, kradzieżom, oszustwom). Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią) oraz art. 6 ust. 1 lit. c – w ramach obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów o ochronie danych osobowych oraz o cyberbezpieczeństwie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego FGSYSTEMS.PL, dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie (m.in. nr telefonu, adres e-mail, adres IP Urządzenia), adres dostawy, korelacja danych pomiędzy kontami innych Użytkowników Serwisu

j)       Administrator przetwarza również zanonimizowane dane Użytkowników wynikające z korzystania z Serwisu (np. liczbę aktywnych Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter anonimowy i zbiorczy, oznacza to, iż nie zawierają cech umożliwiających identyfikujących osób korzystających z Serwisu FGSYSTEMS.PL

 

§6 [PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

 1. zgoda Użytkownika Serwisu na ich przetwarzanie
 2. niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez Użytkownika przed zawarciem umowy
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze;
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora Serwisu lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu

 

§7 [OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

 1. W przypadku wykonania umowy handlowej / umowy zakupu produktów lub usług, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dane Użytkownika niezbędne do zawarcia umowy przechowywane są 5 pełnych lat kalendarzowych od daty wystąpienia obowiązku podatkowego, nie krócej jednak niż do upływu roku od wygaśnięcia zobowiązań Administratora wynikających z umowy.
 2. W przypadkach dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami dane przechowywane są najwcześniej do czasu przedawnienia się roszczenia lub zakończenia prowadzonego postępowania, nie później jednak niż do końca pełnego roku kalendarzowego po dacie przedawnienia się roszczenia lub zakończenia prowadzonego postępowania.
 3. W przypadku, gdy nie doszło do zwarcia umowy handlowej / umowy zakupu produktów lub usług, dane Użytkownika przetwarzane są pełne 5 lat od ostatniej czynności zmierzającej do zawarcia umowy (np. wysłanej oferty, odpowiedzi na zapytanie ofertowe). Jednostronny kontakt ze strony Administratora nie wydłuża tego okresu.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane (np. newsletter), dane osobowe przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 5. W przypadku przetwarzania danych Osoby kontaktowej, dane przetwarzane są do momentu otrzymania żądania wstrzymania ich dalszego przetwarzania lub otrzymania żądania ich usunięcia, chyba, że dane tej osoby związane są pośrednio lub bezpośrednio z nierozliczonymi umowami handlowymi / umowami zakupu produktów lub usług, np. osoba występuje jako osoba odbierająca towar w imieniu Klienta. W takiej sytuacji dane przetwarzane są do chwili całkowitego rozliczenia transakcji z Klientem.
 6. W przypadku korzystania z serwisów sprzedaży internetowej oraz faktury elektronicznej dane są przetwarzane do momentu otrzymania informacji o rezygnacji z usługi.
 7. Dane źródłowe gromadzone za pomocą narzędzi Google Analytics przechowywane są przez okres 24 miesięcy od daty ich pozyskania.

 

§8 [ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH OSBOWYCH]

 1. Administrator w większości przypadków dane osobowe pozyskuje bezpośrednio od Użytkownika, który podaje swoje podstawowe dane korzystając z Serwisu oraz wchodząc w interakcje z pracownikami lub przedstawicielami Administratora. Informacja taka może być dostarczona do administratora:
 • na piśmie poprzez wysłanie korespondencji pocztowej na adres Administratora
 • wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktów biznesowych lub zapytań o produkty z prośbą o udzielenie odpowiedzi zwrotnej telefonicznie,
 • poprzez kontakt z pracownikami Administratora
 1. Dane kontaktowe osób reprezentujących Klienta Administrator może pozyskać bezpośrednio od Klienta, jeżeli takie jest wymaganie biznesowe Klienta i zamierza on wskazać swoich reprezentantów biznesowych w określonych obszarach działania
 2. Administrator może pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych: Krajowy Rejestr Sądowy lub bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), firmowych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny

 

§9 [PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ]

Każda osoba fizyczna oraz osoba prawna, której dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych – jeżeli chce dowiedzieć się jakie dane przetwarzane są przez Administratora
 2. sprostowania danych – w każdym przypadku, kiedy uzna, że dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe,
 3. ograniczenia przetwarzania – w każdym przypadku, kiedy uzna, że zakres przetwarzanych danych jest nieadekwatny do celów do jakich to przetwarzanie jest wykonywane,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w każdym przypadku, kiedy uzna, że dany cel przetwarzania danych ma zostać wstrzymany
 5. cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym  cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które dokonywane było w przeszłości.
 6. usunięcia danych (realizacji prawa do bycia zapomnianym), jeżeli uzna, że chce skorzystać z takich uprawnień.
 7. Przeniesienia danych – każda osoba fizyczna może wystąpić o zapisanie wszystkich przekazanych do Administratora danych do osobnego pliku w celu przekazania tych danych  do innego podmiotu. Zakres przekazywanych danych dotyczy danych osobowych z uwzględnieniem interesów i tajemnicy handlowej Administratora danych.
 8. Wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego

Operacje usunięcia, sprostowania danych, wstrzymania dalszego przetwarzania  danych i egzekwowania prawa do bycia zapomnianym, realizowana jest przez Administratora niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania od osoby, której dane są przetwarzane, po potwierdzeniu jej tożsamości, chyba, że taka operacja stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa lub jest sprzeczna z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora. Przykładowo, jeżeli dane Klienta występują na Fakturze VAT i nie upłynął okres, w którym Administrator ma obowiązek przechowywania tych danych dla celów realizacji obowiązku podatkowego, a Klient zażądał ich usunięcia, żądanie takie nie będzie mogło być przez Administratora wykonane.

W celu realizacji praw o których mowa w niniejszym paragrafie należy kontaktować się na adres siedziby Administratora lub wysyłając korespondencję elektroniczną na adres iod@fgsystems.pl

W przypadku zgód na otrzymywanie newslettera, rezygnacja z usługi odbywa się w sposób automatyczny po wykonaniu określonej czynności usunięcia swojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej.

 

§10 [PRAWA I OBOWIĄZKI FIRMY / ADMINISTRATORA]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wskazanych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia tych informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
 3. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Firmom kurierskim, Operatorom płatności internetowych.
 4. Dane Osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane Osobowe mogą być przetwarzane także poza EOG, poprzez ich przekazanie przez Usługodawcę lub Przetwarzającego, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych w §3 pkt. 2 niniejszego regulaminu, a przekazanie oraz przetwarzanie Danych Osobowych poza EOG objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej, w szczególności w przypadku USA przekazanie oraz przetwarzanie Danych Osobowych następuje na rzecz i przez Przetwarzających wpisanych na listę Privacy Shield Framework dostępną pod adresem https://www.privacyshield.gov/list. O zamiarze przekazania Danych Osobowych poza EOG Usługodawca informuje na etapie ich zbierania.

 

§11 [USOTĘPNIENIE I POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administrator w ramach wykonania umowy sprzedaży oraz innych usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe użytkowników następującym kategoriom podmiotów:
 • firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu i/lub instalacji/montażu towarów zakupionych przez Użytkowników
 • operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności)
 • firmom świadczącym usługi serwisowe/naprawcze towarów zakupionych przez Użytkowników
 1. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umożliwił wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów w sposób profesjonalny zajmujących się świadczeniu usług masowej wysyłki wiadomości e-mail lub SMS.
 2. Dane Użytkowników przetwarzane są w celu badania satysfakcji poprzez wysyłanie drogą elektroniczną ankiet dotyczących zakupów zrealizowanych w sklepie internetowym FGSYSTEMS.PL Dane te mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w badaniach satysfakcji Klientów.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, osób zgłaszających reklamacje lub innych osób korzystających z Serwisu mogą być przetwarzane w drodze powierzenia przez podmioty świadczące na rzecz administratora hosting usług IT.
 4. Administrator oświadcza, że wybór podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 1 do 4 powyżej zawsze opiera się o kryteria wskazane w art. 28 ust. 1 RODO, (każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu).
 5. Administrator informuje, iż we wszystkich przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 6. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów oraz zapewnienia zgodności z przepisami
 7. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku przekazanie danych osobowych lub ich udostępnienie odbywa się ze szczególną starannością i w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.
 8. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników i Osób kontaktowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu handlowego. Administrator nie sprzedaje danych osobowych oraz nie udostępnia danych innym podmiotom w celach komercyjnych.
 9. Administrator nie udostępnia danych Użytkowników oraz Osób kontaktowych poza granice Unii Europejskiej, z wyłączeniem sytuacji, w których taka dyspozycja zostaje zamówiona  przez Klienta (np. poprzez zamówienie dostawy towaru poza granice UE).

 

§12 [POLITYKA COOKIES]

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: "sesyjne (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  • "niezbędne" - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników,
  • "zabezpieczające" - służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu,
  • "wydajnościowe" - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
  • "funkcjonalne" - umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.,
  • "reklamowe" - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  • "integracyjne" - związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics, tawk.to.
 4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

 

§13 [LOGI]

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
 • adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
 1. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

§14 [ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH] 

 1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 3. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail:iod@fgsystems.pl.

 

§15 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej