Kontakt

Masz pytanie?

Schowek
0
Twój koszyk 0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

08 - 01 - 2023

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy jest jednym z kluczowych filarów bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy:

Kodeks pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1502 z późn. zm.)

DZIAŁ PIERWSZY
Rozdział II.  Podstawowe zasady prawa pracy
Art.15. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy

DZIAŁ CZWARTY
Rozdział I.  Obowiązki pracodawcy
Art.94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności [...]:
4) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy wobec tego, to na pracodawcy spoczywa pełna odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową w firmie?

Przepisy bhp i ppoż

Zgodnie z przepisami bhp podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa ppoż w obiekcie jest właściciel lub zarządca budynku. Odpowiedzialność ta może być również przeniesiona na użytkownika – np. na dyrektora firmy, która wynajmuje powierzchnię biurową, jednak do tego celu wymagane jest podpisanie stosownej umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że to właściciel lub zarządca budynku przejmuje odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, takich jak:

 • przestrzeganie wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w zakresie ppoż
 • wyposażenie obiektu w urządzenie przeciwpożarowe i gaśnicze
 • konserwacja i naprawa urządzeń przeciwpożarowych i gaśniczych
 • zapewnienie odpowiedniej możliwości ewakuacji z obiektu oraz bezpieczeństwa
 • dostosowanie obiektu do możliwości prowadzenia akcji ratowniczej
 • przygotowanie procedur i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • przeszkolenie podległych pracowników z zakresu ochrony ppoż w obiekcie
 • umieszczanie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.
 • wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
 • oznakowanie obiektu znakami zgodnymi z Polskimi Normami

 

Obowiązki pracodawcy w zakresie ppoż

Jeżeli pracodawca nie jest jednocześnie właścicielem lub zarządcą budynku w którym znajduje się zakład pracy, do jego głównych zadań poza zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zabezpieczenie pomieszczeń pracy przed zagrożeniem pożarowym.

Według art. 207 § 2 Kodeksu pracy, na pracodawcy spoczywa obowiązek dopilnowania przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż w zakładzie pracy. Jest on odpowiedzialny za kontrolowanie procesów BHP, wydawanie poleceń oraz usuwanie ewentualnych uchybień. Rolą pracodawcy jest zapewnienie odpowiedzialnych i bezpiecznych warunków pracy oraz spójnej polityki zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom w miejscu pracy.

KODEKS PRACY:

Art. 207. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy

§1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 służba bezpieczeństwa i higieny pracy§ 2.

§2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
 3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
 4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
 5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
 6. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
 7. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

§21. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

§3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Art. 209Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy

§1. Pracodawca jest obowiązany:

 1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
 2. wyznaczyć pracowników do:
  1. udzielania pierwszej pomocy,
  2. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
 3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

§3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

§4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych - działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

 

Obowiązki pracownika w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Podobnie jak w przypadku obowiązków pracodawcy, obowiązki pracownika w zakresie ppoż są jasno określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa pracy. Należy jednak zaznaczyć, że pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie ponosi pracodawca:

Kodeks pracy

DZIAŁ DZIESIĄTY Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy  

Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

Oznacza to, że tylko pracodawca jest odpowiedzialny za ten stan, a nie żadna inna osoba, np. pracownik służby bhp lub ppoż. Ustawodawca wyraźnie ustalił, że na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu.

Bezpośredni obowiązek pracownika do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej wynika z art.3 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz z art. 100 KP:

Art. 100.  [Podstawowe obowiązki pracownika]

§1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

 1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
 2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;
 3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
 6.  przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Pracownik, który nie przestrzega powyższego, podlega odpowiedzialności w trybie i na zasadach ustalonych w przepisach kodeksu karnego, min. w art. 163 i 164, gdzie określono odpowiedzialność karną za spowodowanie zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu oraz art. 82, 82a i 83 Kodeksu wykroczeń.

Do obowiązków pracownika należy ponadto:

 • znajomość i przestrzeganie przepisów ppoż w zakładzie pracy
 • czynny udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż i poddawanie się egzaminom sprawdzającym.  
 • dbałość o porządek w miejscu pracy, m.in. o stan maszyn, narzędzi i użytkowanego sprzętu
 • bezwzględne stosowanie się do zaleceń i wskazówek przełożonych
 • powiadomienie przełożonego o dostrzeżeniu zagrożenia lub wypadku w miejscu pracy
 • współpraca z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Dodaj komentarz

Wymagane*

Administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza jest Fire And Gas sp. z o.o. sp.k
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności.

Ostatnio na blogu

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2024
Międzynarodowy Dzień Elektryka 2024Międzynarodowy Dzień Elektryka: Święto Innowacji i Tradycji W Polsce, jak i na całym świecie, elektrycy odgrywają kluczową...
Gaśnica pianowa
Gaśnica pianowaGaśnica pianowa – wstęp Gaśnica pianowa to niezastąpione urządzenie, które może uratować życie i mienie w przypadku pożaru...
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej